Close

25.1.2023

Inkubace pstruha potočního přímo v rybářských revírech

Odchov jiker přímo v potocích není nic nového a tuto metodu znali již naši dědové, avšak nikdy nebyla masově rozšířena. Nebyl důvod. V řekách probíhal přirozený výtěr pstruha ve velkém. Byl dostatek generačních ryb a mnohem méně rybích predátorů. Také faktory ovlivňující populace pstruhů obecných (snižování vodnatosti toků, rybářský tlak, znečištění vody léčivy, drogami a antikoncepčními látkami atd.) působily daleko v menším měřítku. Vlivem těchto faktorů je dnes velmi důležité, aby ryba byla co nejvíce přizpůsobena podmínkám v daném toku a dokázala se s těmito náročnými podmínkami vyrovnat. Z těchto důvodů se snažíme získávat genetický materiál co nejblíže místu vysazení a také jsme již letos rozjeli ve větším měřítku odchov pstruha potočního přímo v rybářských revírech nebo jejich přítocích. Používáme k tomu plovoucí inkubační aparáty, které jsme vyvíjeli a testovali od roku 2021.

Plovoucí aparáty se v našich podmínkách jihočeských řek osvědčily daleko lépe než dnové aparáty (ukotvené nebo zahrabané do dna). V dnových aparátech dochází v našich podmínkách k usazování jemného sedimentu, který postupně jikry zanese a je tak omezen přístup kyslíku k jikrám. Tyto aparáty se hodí do řek, které protékají skalnatým územím (např alpské řeky) a nesou velmi málo drobných sedimentů. Naše řeky protékají loukami a zalesněným územím. Proto voda přináší spoustu splavenin, které nedovolují užití aparátů umístěných do dna. Velkou výhodou plovoucích aparátů je možnost odstraňování nečistot, usazeného kalu a mrtvých jiker během inkubace. Námi používané aparáty jsme navrhli tak, aby byly co nejvíce odolné s minimem místa pro zachycení nečistot a snadno použitelné pro obsluhu. Jikry do aparátů umísťujeme ve stádiu očních bodů, kdy je již jikra velmi odolná proti otřesům a je možné s ní bez problémů manipulovat a převážet ji. V současné době máme již po rybářských revírech a jejich přítocích rozmístěno 160.000 ks jiker, a ještě pracujeme na rozmístění dalších 115.000 jiker. Celkem tedy v letošním roce odkulíme v našich revírech 275.000 jiker. Tato čísla dokazují, že jsme již přešli ze stádia testování na ostrý provoz, který, jak doufáme, bude mít pozitivní vliv na stav pstruha obecného v našich revírech. V následujících letech bychom chtěli ještě toto množství navyšovat.

Jikry budou na aparátech přibližně 2 až 3 měsíce (v závislosti na teplotě vody). Velkou výhodou námi používaných aparátů je možnost vypouštění vykulených pstruhů volným vyplaváním. V praxi to znamená, že aparát otevřeme na několik hodin. Otevřené víko změní těžiště aparátu a dojde k jeho naklonění a částečnému zanoření na straně víka. Pstroužci, kteří již strávili žloutkový váček a již pěkně plavou, sami aparát opustí. Ostatní ještě nepřipravení pstroužci v aparátu zůstanou. Aparát po několika hodinách zavřeme a necháme ještě rybky nerušeně vyvíjet chráněné v aparátu před vnějšími vlivy. Tento proces můžeme několikrát opakovat, dokud samy všechny rybky aparát neopustí.

Tyto plovoucí aparáty mají několik zásadních výhod, které zvyšují počet ryb, které následně v revírů plavou.

  • Jikry jsou zde chráněny před sežráním predátory (ryby, ptáci, korýši a další.)
  • Můžeme zde kontrolovat, zda jikry nejsou zaneseny jemným sedimentem (který by jikry zadusil) a čistit je.
  • Můžeme odstraňovat uhynulé (bílé) jikry a tím bráníme rozvoji plísní, které by se dále rozšiřovaly na živé a dobře se vyvíjející jikry.
  • Jikry zde nasbírají počet denních stupňů (které potřebují ke svému vývoji) správně podle příslušného toku, ve kterém jsou umístěny. Dojde tak k vykulení plůdku ve správnou dobu, kdy již má pstroužek dostatek potravy. Pokud jikry odchováme na líhni, kde je teplejší voda, mohou být ryby, které odsud do revíru vysazujeme, vykuleny řádově o několik týdnů až měsíců dříve, než by tomu bylo při přirozené inkubaci přímo v revíru.  
  • Již během vývoje v jikře nasává ryba informace o svém okolí a přizpůsobuje se jim. Těmito informacemi je myšleno chemické složení vody, působení magnetismu země a další vlivy, které ryby takto zaznamenávají a v dospělosti jim slouží k orientaci v daném toku.

Myslíme si, že toto je cesta, jak pomoci našim revírům a lososovitým rybám, na které dnes působí mnohem více negativních faktorů než kdykoliv v minulosti. Proto aby se ryby s těmito negativními faktory naučily vyrovnat, je třeba udělat maximum. Prosíme, pokud tyto aparáty ve vodě najdete, neotvírejte je a nezasahujte do vývoje jiker.  

V úterý 24.ledna jsme nahrávali reportáž o těchto plovoucích aparátech na inkubaci jiker pstruha potočního, kterou si můžete poslechnout na vlnách Českého rozhlasu.